Bologna Süreci

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.      Tarihçe

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 16.04.2009 tarihinde kurulmuştur.

2.      Bölümün Amacı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün temel amacı öğretim teknolojileri ve bilgi teknolojileri konularında öğretmen adaylarına lisans eğitimi vererek yaratıcı düşünme, etkili iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme becerilerini kullanabilen, öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini benimsemiş, nitelikli bilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir.

3.      Hedef

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün hedefi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında akademik perspektif kazandırmak, alan sorunlarını tespit etmek, öğretim tasarımı ve bilgisayar öğretimi alanında uygulamalı bilimsel çalışmalar üretmek üzere akademik insan gücü yetiştirmektir.

4.      Genel Bilgiler

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün temel amacı öğretim teknolojileri ve bilgi teknolojileri konularında öğretmen adaylarına lisans eğitimi vererek yaratıcı düşünme, etkili iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme becerilerini kullanabilen, öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini benimsemiş, nitelikli bilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir. Dört yıllık lisans programında öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal,  kültürel ve entelektüel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yer verilmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına bilişim teknolojileri ve öğretim teknolojileri ışığında güncel ve uygulamaya dönük bilgiler sunulmaktadır.

Bölümde 1 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizin diğer fakültelerinden ilgili öğretim üyeleri alanlarıyla ilgili dersleri yürütmektedir. Bölümümüzde tam donanımlı, multimedya özelliğine sahip bilgisayarlardan oluşan 1 bilgisayar laboratuvarı şu anda bölüm öğrencileri tarafında kullanılmaktadır. Bilgisayar laboratuvarında 2 adet projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

5.      Elde Edilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü lisans diploması verilir.

6.      Derecenin Düzeyi

Lisans

7.      Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

8.      Önceki Öğrenmenin (örgün, yaygın ve resmi olmayan) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

9.      Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ veya YZ notlarının olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

10.  Program Profili

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Dört yıllık lisans programında öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal,  kültürel ve entelektüel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yer verilmektedir. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar, web tabanlı eğitim uzmanı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.

11.  Program Çıktıları

Programı tamamlayan öğrenciler;

·         Etkileşimli öğretim yazılımları üretebilme

·         Eğitsel amaçlı web ortamları (senkron/asenkron) oluşturabilme

·         Bir programlama dili kullanarak veritabanı uygulamalarını kapsayan ihtiyaca uygun program yazabilme

·         Veritabanı uygulamalarını kapsayan bir web sunucusu kurabilme

·         Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrenci başarısını değerlendirebilme

·         Ofis yazılımlarını (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint …) ileri düzeyde kullanabilme

·         Bir sistem yazılımını (Windows, Linux, Pardus vb…) ileri düzeyde kullanabilme

·         Bir grafik işleme yazılımını (PhotoShop, Fireworks, Freehand vb…) ileri düzeyde kullanabilme

·         Bir öğrenme yönetim sistemi yazılımını (Moodle, WebCT, Jumla vb…) ileri düzeyde kullanabilme

·         Bir bilgisayar ağ sistemini kurup yapılandırabilme

·         Bilgisayar donanımına ilişkin karşılaşılan sorunları çözebilme

·         Eğitim alanındaki teknolojilerin yaygınlaşmasına ve alanındaki konularda liderlik edebilme

·         Öğrenme-öğretme sürecine güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini bütünleştirebilme

·         Konu alanı öğretimine uygun yöntem, teknik, araç-gereç ve materyalleri etkili bir şekilde kullanabilme

·         Edindiği bilgileri bütüncül biçimde kullanarak konu alanı öğretimine yönelik öğretim planı hazırlayabilme

·         Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilme

·         Mesleğiyle ilgili temel düzeyde yabancı dil kullanabilme

·         Mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme

·         Mesleki ve etik kurallara uyabilme

·         Disiplinler ve kültürler arası İşbirliğine dayalı uygulamalarda görev alabilme

·         Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyebilme

·         Toplumsal duyarlılığa sahip olma

·         Bilgi okuryazarı olma

·         Sanatsal ve kültürel etkinlikleri takip edebilme

12.  Mezunların İstihdam Profilleri

BÖTE bölümü mezunları, devlet ve özel statülü okullarda bilişim teknolojileri öğretmeni, üniversitelerin BÖTE bölümlerinde akademisyen, eğitim-öğretim teknoloğu, eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, web tasarımcısı, çoklu ortam (Multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

13.  Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilir.

14.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. (Öğretim elemanlarının gerekli gördüğü durumlarda proje, ödev verilebilir.) Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB), (CC) ve (DC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Başarı Derecesi

Başarı notu

Başarı Katsayısı

Yüzde Karşılığı

Mükemmel

AA

4.0

90-100

Pekiyi

BA

3.5

85-89

İyi

BB

3.0

75-84

Orta

CB

2.5

70-74

Geçer

CC

2.0

60-69

Şartlı Geçer

DC

1.5

50-59

Başarısız

FF

0.0

49 ve altı

 

15.  Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

16.  Çalışma şekli

Tam zamanlı

17.  Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

Levent ÇELİK

0 272 228 14 18- 292

leventcelik@aku.edu.tr