Bologna Süreci

AFYON KOCATEPEÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMTEKNOLOJİLERİ EĞİTİM BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

1.      Tarihçe

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği Bölümü 16.04.2009 tarihinde kurulmuştur.

2.      Bölümün Amacı

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği Bölümünün temel amacı öğretim teknolojileri ve bilgi teknolojilerikonularında öğretmen adaylarına lisans eğitimi vererek yaratıcı düşünme, etkiliiletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme becerilerini kullanabilen,öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini benimsemiş, nitelikli bilişimteknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir.

3.      Hedef

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiBölümünün hedefi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında akademikperspektif kazandırmak, alan sorunlarını tespit etmek, öğretim tasarımı vebilgisayar öğretimi alanında uygulamalı bilimsel çalışmalar üretmek üzereakademik insan gücü yetiştirmektir.

4.      GenelBilgiler

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği Bölümünün temel amacı öğretim teknolojileri ve bilgiteknolojileri konularında öğretmen adaylarına lisans eğitimi vererek yaratıcıdüşünme, etkili iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme becerilerinikullanabilen, öğrenci ve öğretmenlik meslek sevgisini benimsemiş, niteliklibilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir. Dört yıllık lisansprogramında öğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal,  kültürelve entelektüel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri için gerekli ders veetkinliklere yer verilmektedir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına bilişimteknolojileri ve öğretim teknolojileri ışığında güncel ve uygulamaya dönükbilgiler sunulmaktadır.

Bölümde 1 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi tamzamanlı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca üniversitemizin diğer fakültelerindenilgili öğretim üyeleri alanlarıyla ilgili dersleri yürütmektedir. Bölümümüzdetam donanımlı, multimedya özelliğine sahip bilgisayarlardan oluşan 1 bilgisayarlaboratuvarı şu anda bölüm öğrencileri tarafında kullanılmaktadır. Bilgisayarlaboratuvarında 2 adet projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı bulunmaktadır.

5.      EldeEdilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü lisans diploması verilir.

6.      DereceninDüzeyi

Lisans

7.      Kabulve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak içingeçerlidir.

8.      ÖncekiÖğrenmenin (örgün, yaygın ve resmi olmayan) Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veyayurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranöğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfertalepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerekbütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere kararabağlanır.

9.      YeterlilikKoşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması,FF, DZ veya YZ notlarının olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00olması gerekmektedir.

10.  Program Profili

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Dört yıllık lisans programındaöğrencilerin teknik konularda olduğu kadar sosyal, kültürel ve entelektüelyönlerden de kendilerini geliştirmeleri için gerekli ders ve etkinliklere yerverilmektedir. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojilerikonusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirmeyaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklıöğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğeralanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusundadestek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlar,web tabanlı eğitim uzmanı, çoklu ortam (multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağsistemleri yöneticisi olabilir ve üniversitelerde akademisyen olarak görevalabilirler.

11.  Program Çıktıları

Programı tamamlayan öğrenciler;

·         Etkileşimliöğretim yazılımları üretebilme

·         Eğitselamaçlı web ortamları (senkron/asenkron) oluşturabilme

·         Birprogramlama dili kullanarak veritabanı uygulamalarını kapsayan ihtiyaca uygunprogram yazabilme

·         Veritabanıuygulamalarını kapsayan bir web sunucusu kurabilme

·         Ölçmeve değerlendirme tekniklerini kullanarak öğrenci başarısını değerlendirebilme

·         Ofisyazılımlarını (MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint …) ileri düzeyde kullanabilme

·         Birsistem yazılımını (Windows, Linux, Pardus vb…) ileri düzeyde kullanabilme

·         Birgrafik işleme yazılımını (PhotoShop, Fireworks, Freehand vb…) ileri düzeydekullanabilme

·         Biröğrenme yönetim sistemi yazılımını (Moodle, WebCT, Jumla vb…) ileri düzeydekullanabilme

·         Birbilgisayar ağ sistemini kurup yapılandırabilme

·         Bilgisayardonanımına ilişkin karşılaşılan sorunları çözebilme

·         Eğitimalanındaki teknolojilerin yaygınlaşmasına ve alanındaki konularda liderlikedebilme

·         Öğrenme-öğretmesürecine güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini bütünleştirebilme

·         Konualanı öğretimine uygun yöntem, teknik, araç-gereç ve materyalleri etkili birşekilde kullanabilme

·         Edindiğibilgileri bütüncül biçimde kullanarak konu alanı öğretimine yönelik öğretimplanı hazırlayabilme

·         Konualanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygunolarak gerçekleştirebilme

·         Mesleğiyleilgili temel düzeyde yabancı dil kullanabilme

·         Mesleğiyleilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme

·         Meslekive etik kurallara uyabilme

·         Disiplinlerve kültürler arası İşbirliğine dayalı uygulamalarda görev alabilme

·         Yaşamboyu öğrenmeyi benimseyebilme

·         Toplumsalduyarlılığa sahip olma

·         Bilgiokuryazarı olma

·         Sanatsalve kültürel etkinlikleri takip edebilme

12.  Mezunların İstihdam Profilleri

BÖTE bölümü mezunları, devlet ve özel statülüokullarda bilişim teknolojileri öğretmeni, üniversitelerin BÖTE bölümlerindeakademisyen, eğitim-öğretim teknoloğu, eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, webtasarımcısı, çoklu ortam (Multimedia) ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleriyöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

13.  Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALESsınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisinesahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlardaöğrenim görebilir.

14.  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabitutulurlar. (Öğretim elemanlarının gerekli gördüğü durumlarda proje, ödevverilebilir.) Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavınınkatkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Birdersten (AA),(BA),(BB),(CB), (CC) ve (DC) harf notlarından birini alan öğrencilero dersi başarmış sayılırlar.

Başarı Derecesi

Başarı notu

Başarı Katsayısı

Yüzde Karşılığı

Mükemmel

AA

4.0

90-100

Pekiyi

BA

3.5

85-89

İyi

BB

3.0

75-84

Orta

CB

2.5

70-74

Geçer

CC

2.0

60-69

Şartlı Geçer

DC

1.5

50-59

Başarısız

FF

0.0

49 ve altı

 

15.  Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması,FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00olması gerekmektedir.

16.  Çalışma şekli

Tam zamanlı

17.  Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

Levent ÇELİK

0 272 228 14 18- 292

leventcelik@aku.edu.tr