Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi


 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 —Bu Yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde bir öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz aylarında uygulanan Yaz Okulu programlarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Yaz Okulu yapılan tüm birimlerde uygulanacak ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin (c) bendi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön lisans-Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Akademik danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm/program başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanını,

b) Müfredat: Üniversitedeki herhangi bir diploma programının içerdiği seçmeli ve zorunlu dersler, laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınav, tez, staj/işyeri eğitimi gibi etkinliklerin tümünü,

c) Öğrenci: Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına kayıtlı öğrenciyi,

ç) Öğretim birimi: Üniversiteye bağlı olarak eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarını,

d) Birim yönetim kurulu (BYK): Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya devlet konservatuvarı yönetim kurulunu,

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni,

g) Üniversite yönetim kurulu (ÜYK): Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

ğ) Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu: Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısının başkanlığında, Yaz Okulu uygulanan birimlerden birer temsilci, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan kurulu,

h) Yönetmelik: Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları-İlke ve Esaslar-Nitelikler

Yaz Okulunun Amaçları

Madde 5 —Yaz Okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversite’nin eğitim ve öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak,

c) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarını sağlamak,

ç) Sadece yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının özellikle lisansüstü öğretim programlarına katkısını sağlamak,

d) Açık arazide yapılması gereken; fakat hava muhalefeti ve fiziksel imkânların yetersizliği nedeniyle güz ve bahar dönemlerinde yapılamayan derslerin yaz döneminde yapılmasını sağlamak.

İlke ve Esaslar- Nitelikler

Madde 6 —Yaz Okulu programının başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl akademik takvimle birlikte, Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Yaz Okulu programı ile ilgili kayıt-kabul ve diğer işlemler Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu’nca belirlenir.

Madde 7 —a) Yaz Okulunda açılması öngörülen dersler, bu dersleri veren birimlerce belirlenir. Dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim elemanları ile haftalık ders programları ilgili alt birimin teklifi üzerine, BYK tarafından yaz okulu başlangıcından en az on (10) gün önce belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

b) Öğrenciler ilan edilen derslerden uygun olanlara ders programında hiçbir çakışma olmayacak şekilde kayıt yaptırır.

c) Yaz Okulunda bir öğrenci uzaktan eğitim yoluyla yürütülen dersler hariç en fazla on iki (12) saat ders alabilir.

Madde 8 —a) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için, derse kayıt yaptıran öğrencilerden toplanacak katkı payı geliri ile öğretim elemanına ödenecek ücret arasında bir dengenin olması gerekir. Açılacak derslerde öğrenci sayısı BYK tarafından belirlenir. Belirlenen sayıdan az öğrencisi olan dersler açılmaz.

b) Yaz Okulunda öğrenciler ancak açılmayan bir dersi bırakarak açılan başka bir derse kaydolabilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

Madde 9 —a) Yaz Okulu programında açılan her ders için, normal dönemlerde yapılması gereken ders saati kadar ders, yoğunlaştırılarak 7 hafta (35 iş günü) içinde yapılır.

b) Açılması halinde lisansüstü dersler ile beşinci maddenin (d) fıkrası kapsamındaki dersler günde 8 saati geçmemek üzere daha yoğun bir program içinde ve birbirini izleyen günlerde de yapılabilir.

c) Bölüm veya programların açtığı derslere, normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi saatleri aynı veya daha az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler.

ç) Yaz Okulu programında dersler öğrenci sayısına göre birden fazla gruba bölünebilir, aynı dersi farklı gruplarda vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir.

d) Bir öğretim elemanı yaz okulunda en fazla 10 ders saati veya 3 ders için görevlendirilebilir.

Madde 10 —Bir öğrenci Yaz Okulunda,

a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp, başarısız olduğu dersleri,

b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri,

c) Güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde üst yarıyıllardan açılan dersleri alabilir.

Madde 11 —a) Öğrenciler Üniversitemizdeki yaz okulunda açılmamış olan derslerini BYK kararı ile içerikleri aynı, saatleri eşit veya daha fazla olması kaydıyla, yaz okuluna yer veren diğer üniversitelerden alabilir. Üniversitelerden gönderilen başarı notları Yönetmeliğe göre kayıtlara geçirilir. Aynı şekilde diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilir.

b) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları, derse devam, sınav proje, atölye, laboratuar gibi çeşitli çalışmalar ve final sonuçları, dersi veren öğretim elemanı tarafından Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak uygulanır ve değerlendirilir; ancak şartlı başarı (DC+) sistemi uygulanmaz.

c) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam zorunluluğunu kaldırmaz.

ç) Her ders için en az bir ara sınav ve Yaz Okulu sonu sınavı yapılır. Yaz okulunda alınan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.

Madde 12 —Yaz Okulunda alınan notlar öğrenci işleri kayıtlarında ve not bildirim formlarında Yaz Okulu adı altında oluşturulan bölümde gösterilir. Yaz Okulunda alınan derslerin ders geçme notu, öğrencilerin mezuniyet derecesinin hesabına güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır. Ancak, 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesinde tanımlanan yarıyıl başındaki indirimli ücret/katkı payı ödeyecek öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

Madde 13 —a) Mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, mezuniyet için vermeleri gereken derslerden Yaz Okuluna katılarak başarılı olmaları durumunda, Yaz Okulu sonunda mezun olabilirler.

b) Yaz Okulunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun değişik 44 üncü maddesine aykırı olmamak şartıyla yasal öğretim süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Madde 14 —a) Yaz Okulunda açılacak derslere kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin mevzuatla belirlenen miktarı aşmamak üzere BYK tarafından önerilen ve ÜYK tarafından belirlenen kredi/saat başına ücret öder.

b) Beşinci maddenin (d) bendi kapsamında olan dersler için 2547 sayılı yasanın 46 ncı maddesi hükümlerine göre ücretlendirme yapılır. Bu dersleri yürüten öğretim elemanlarına yaz okulu bütçesi dışında, ilgili mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15 — Bu Yönergede belirtilmeyen konularda Yönetmelik hükümleri, Senato, ÜYK ve Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16 — 29.06.1995 tarih ve 3/7 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim ve Sınav Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 —Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 —Bu Yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.