Staj Yönergesi

T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
STAJ YÖNERGESİ 

Amaç 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim sürelerince yapmakla yükümlü oldukları staj programlarını ve stajın yapılacağı işletme ile ilgili usul ve esasları, Yüksekokul Staj Komisyonunun görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam 
Madde 2- Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları stajların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel esasları kapsamaktadır.

Tanımlar 
Madde 3- Yönergede geçen,

Üniversite        :Afyon Kocatepe Üniversitesini,
Yüksekokul     :Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunu,
Bölüm              :Yüksekokul Bölümlerini,
Komisyon       :Yüksekokul Staj Komisyonunu,
Kurul                :Yüksekokul Kurulunu,
Yönerge           :Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesini,
Sektör              :Turizm sektörünü,
İşletme             :Turizm sektöründe faaliyet gösteren 4 yıldızlı veya 5 yıldızlı Otel İşletmeleri, Birinci Sınıf  (5 yıldızlı) Tatil Köyleri, Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri, Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemiler,  Tur Operatörleri, A ve B Grubu Seyahat Acentaları, Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleri ile Turizm Belgeli Yiyecek İçecek İşletmeleri. 

Stajın Amacı 
Madde 4- Staj, yüksekokul öğrencilerinin iş hayatı ile tanışıklıklarını sağlamak, öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilgi ve becerilerini turizm alanlarında uygulayarak güçlendirmek, yönlendirmek, doğru karar verme alışkanlıklarını geliştirmek ve uygulamaya yönelik deneyim kazanmalarını sağlamak amaçlarını taşıyan, fiilen uygulanması zorunlu kılınan bir eğitim çalışmasıdır.

Staj Komisyonu ve Görevleri 
Madde 5- Komisyon, kurul kararıyla ilgili bölümlerden atanan bir başkan ve iki üye olmak
üzere üç kişiden oluşur. Komisyonun görevleri şunlardır;

 1. Bölüm öğrencilerinin yönerge hükümleri gereğince staj uygulaması yapmalarını sağlamak üzere Madde 8de belirtilen işletmelerle karşılıklı ilişkiler kurmak, görüşmeler düzenlemek ve planlama yapmak,
 2. Stajda öğrencilerin kullanacakları basılı evrakı hazırlamak ve evrakın zamanında hazır hale gelmesini temin etmek,
 3. Öğrencilere staj yeri temininde yardımcı olmak,
 4. Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,
 5. Staj süresi boyunca öğrencilerin çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirilecek kişiyi tayin etmek,
 6. Öğrencilerin staj çalışmalarını değerlendirerek sonuçları kurula sunmak,
 7. Gerekli görüldüğü durumda staj ile ilgili olarak mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

Komisyon her eğitim-öğretim yılı içerisinde en az bir toplantı düzenleyerek yönerge ile ilgili güncellemeleri tartışır, staj programlarının değerlendirmesini yapar ve değerlendirme sonuçlarını yüksekokul müdürlüğüne sunar.

Staj Dönemleri 
Madde 6- İkinci (2.) yarıyılını tamamlayan öğrenciler başarı durumuna bakılmaksızın staj işlemlerini başlatabilirler.  Derslerin devam ettiği dönemlerde (yaz okulu dahil) staj yapılamaz. Ancak mezuniyete hak kazanabilmek için  en fazla 3 dersi bulunan öğrenci/öğrenciler; komisyonun onayıyla ve hafta içi en az 3 (üç) iş günü işletmede fiilen çalışma koşuluyla dönem içinde stajlarını yapabilirler. 

Staj Süresi
Madde 7- Staj süresi 90 işgünüdür. Staj süresi tek dönemde (bölünemez) yapılır.  Zorunlu hallerin-mazeretlerin varlığında ve söz konusu bu durumun belgelendirilmesi hallerinde öğrenci belirtilen bu staj sürecini iki dönemde yapabilir. Bu durumda olan öğrenciye ilişkin nihai kararı, ilgili belgeleri incelemek suretiyle Komisyon verir.

Staj Yeri

Madde 8- Staj yerleri; bölüm eğitim programının özelliklerine göre, komisyon tarafından belirlenir. Staj, öğrencilerin almış oldukları eğitimle kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte ve programlarıyla ilgili aşağıda belirtilen işletme türlerinde yapılır. Bu paralelde; öğrencilerin staj yapacakları asgari işletme şartları her bölüm için şu şekilde olmalıdır:

Konaklama İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

 1. 4 yıldızlı veya 5 yıldızlı Otel İşletmeleri,
 2. Birinci Sınıf  (5 yıldızlı) Tatil Köyleri,
 3. Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri,
 4. A Grubu Seyahat Acentaları,
 5. Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemilerdir.

Seyahat İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

 1. Tur Operatörleri,
 2. A ve B Grubu Seyahat Acentaları,
 3. 5 yıldızlı otel işletmeleri,
 4. Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri,
 5. Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleridir.

Turist Rehberliği Bölümü Öğrencileri İçin:

 1. A ve B Grubu Seyahat Acentaları,
 2. Mavi Bayraklı Marina -Yat İşletmeleri,
 3. Ulusal ve Uluslararası Havayolu İşletmeleridir.

Yiyecek İçecek  İşletmeciliği Bölümü Öğrencileri İçin:

 1. 4 yıldızlı veya 5 yıldızlı Otel İşletmelerinin Yiyecek İçecek Bölümleri,
 2. Birinci Sınıf  (5 yıldızlı) Tatil Köylerinin Yiyecek İçecek Bölümleri,
 3. Turizm Belgeli Yiyecek İçecek İşletmeleri,
 4. Ulusal ve Uluslararası Kruvaziyer Gemilerin Yiyecek İçecek Bölümleridir.

Yukarıda belirtilmeyen ve stajlarını yurt dışında yapacak öğrencilerin, staj yapılacak ülkedeki işletme şartlarının ne olacağı hususunda komisyon yetkilidir. 

Staj Başvurusu 
Madde 9- Öğrenci, bahar dönemi içerisinde staj dosyasını temin ederek, staj yapacağı işletmeye onaylatacağı staj başvuru-kabul formunu ve zorunlu staj formu nu staja başlamadan en az 15 (on beş) gün öncesinde komisyona teslim etmek durumundadır. Komisyon onayı verilmeden hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletme de dahil hiç bir yerde staj yapamaz.

Yurt Dışında Staj 
Madde 10- Komisyon, yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler için yabancı ülkelerdeki işletmelerden kontenjan talebinde bulunmaz. Stajını yurt dışında yapmak isteyen öğrenci Madde 8 ve Madde 9'daki şartları sağlamak koşuluyla staj yerini kendisi bulmak durumundadır. 

Stajın Yürütülmesi 
Madde 11- Stajın yürütülmesi şu esaslara göre yapılır.

 1. Öğrenciler, işletmelerin bildirdiği tarihte stajlarına başlamak ve kesintisiz olarak bir dönem halinde 90 işgünü olarak tamamlamak durumundadırlar.
 2. Stajına başlayan öğrenci staj yaptığı işletmenin çalışma kurallarına uymak zorundadır.
 3. Öğrencinin staj yapacağı birim işletme tarafından belirlenir.
 4. Haftalık izin günü haricinde, herhangi bir nedenle (sağlık, ücretsiz izin vb.) staj yapılan işletmeden alınan izinlerin staj defterine işlenmesi zorunludur. Öğrenci kullandığı fazladan izin günleri kadar ek iş günü çalışarak toplam staj gününü Madde 7de belirtilen süreye tamamlamak zorundadır.

 

Staj Dosyasının Doldurulması 
Madde 12- Staj dosyasında; öğrencinin, staj yapılan birim amirinin, komisyonun ve işletme yetkilisinin onaylaması için bölümler yer almaktadır.

Bu bölümlerden;

 1. Staj başvuru-kabul formu, işletme yetkilisi  tarafından işletme mührü ile onaylanacaktır.
 2. Öğrenci, staj süresince üstlendiği görevleri, sorumlulukları ve bunlar hakkındaki görüş ve düşüncelerini staj dosyasında belirtilen ilgili alanlara günlük olarak; stajın yapıldığı işletme ve staj hakkındaki genel görüş ve düşüncelerini ise Öğrenci Staj Değerlendirme Formu üzerinde belirtilen yerlere stajın son haftasında dolduracaktır.
 3. İşletme Staj Değerlendirme Formu ve öğrencinin Madde 12/b'de belirtilen ve günlük olarak dolduracağı kısımlardaki ilgili yerler staj yapılan birim amirince doldurularak imzalanacaktır.
 4. Staj dosyasının son sayfasında yer alan staj başarı durumunun yazılacağı kısım olan birim amirinin staj süresince öğrencinin hal ve tutumlarını ve performansını değerlendirdiği İşletme Staj Değerlendirme Formu göz önünde bulundurularak, Komisyon Staj Değerlendirme Formu,  mülakat esnasında Komisyonunca doldurulacaktır.

Staj Dosyasının Teslimi 
Madde 13- Staj dosyası, öğrenci tarafından stajın bitimini takip eden yarıyılın ilk iki haftası içerisinde komisyona teslim edilmelidir.

Staj Yapılan İşletmenin Değişikliği 
Madde 14- Staja başlayan öğrenci, gerekçeleri yazılı ve detaylı olarak Komisyona belirtilmek şartıyla ve yalnızca bir kereye mahsus olmak üzere, staj yaptığı işletmenin değişikliği talebinde bulunabilir. 
Öğrenci tarafından gerekçeleri yazılı bir dilekçe ile Komisyona bildirilen staj yerinin değişikliği talebinde, staj danışmanı öğrencinin stajını yapmakta olduğu işletme ile iletişim kurarak durumu inceler. İnceleme sonucu gerekçeleri Komisyonca kabul olunan staj yeri değişikliği talebi Kurul gündemine taşınır. Kurulun, işletme değişikliği talebini onayladığı durumda öğrenci, Madde 8'de belirtilen işletme türlerinin birinde ve toplam iş günü üzerinden hesaplanmak suretiyle eksik kalan staj günlerini tamamlar.
Öğrenci staja başladığı işletme dışında, kendi girişimiyle bulduğu bir başka işletmede stajına devam edemez.

Stajın Değerlendirilmesi 
Madde 15- Staj değerlendirmesi Madde 12'de belirtilen şekilde yapılır. Bu yönerge çerçevesinde esas ve usulleri belirlenen şekilde stajını tamamlayan öğrenciye, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca; Komisyon tarafından (YT) yeterli, (YZ) yetersiz, (DZ) devamsızlık nedeni ile başarısız, (E) eksik notlarından herhangi biri verilir. Yüksekokul Müdürlüğüne sunulan Komisyon değerlendirme sonuçları, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından ilgili eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı sonuna kadar ilan edilir. 
Mezun olabilmesi için sadece staj şartı kalan öğrenci, stajını tamamladığı anda staj komisyonuna baş vurarak değerlendirme talep eder. Bu durumdaki öğrencilerin staj değerlendirmesi yine madde 12'de belirtilen şekilde yapılır ve 3 gün içersinde ilan edilir. 

Staj Değerlendirmesine İtiraz 
Madde 16- Öğrenci Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca, değerlendirme sonuçlarının duyurulmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirmeye itirazda bulunabilir. 

Stajdan Muafiyet:
Madde 17- İlgili bölümlere dikey/ yatay geçiş yoluyla veya daha önce turizm ile ilgili bir programdan kayıt sildirerek kayıt olan öğrencilerin, daha önceki üniversitelerinde yapmış oldukları sektör stajlarının kabul edilebilmesi için, söz konusu öğrencilerin daha önce staj yaptıkları işletme şartlarının bölümde uygulanan asgari işletme şartlarına uyduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.  Bu durumda, öğrencinin sunmuş olduğu evraklar, komisyon tarafından değerlendirilir ve ilk eğitim-öğretim dönemi içerisinde diğer staj sonuçları ile birlikte ilan edilir. 

Yürürlük 
Madde 18- Bu Yönerge, üniversite senatosu tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 19- Bu yönerge hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürü yürütür.

Çeşitli ve Son Hükümler - 1: 
Yüksekokul öğrencilerinin, mezuniyete hak kazanabilmeleri için gerekli ders ve labaratuvar çalışmalarını başarı ile tamamlamalarına ek olarak bu yönergenin 8. Maddesinde belirtilen  işletme türlerinin herhangi birinde;  7.Maddede belirtilen süre kadar staj yapmaları ve söz konusu bu stajdan başarılı sayılmaları gerekmektedir. 

Geçici Madde - 1:
 Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce staj sürecini başlatan veya  belirli bir süre stajını yapmış olan öğrenciler, isterlerse Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe vererek yeni yönerge hükümlerinin kendileri açısından da uygulanmasını talep edebilirler. Bu durumda, ilgili öğrencilerin önceki staj yönergesi kapsamında gün olarak gerçekleştirdikleri staj süreleri iş günü olarak değerlendirmeye alınır.